De algemene voorwaarden

1.    Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen worden de door de advocatenassociatie Koninckx & Broekmans verrichtte prestaties aan de cliënt aangerekend tegen een uurtarief. In voorkomend geval kan ook een abonnementsformule worden afgesproken.

2.    Vanaf 2022 geldt een uurtarief van 130,00 EUR/uur excl BTW. Voor opzoekingen geldt evenwel steeds een eenvormig tarief van 60,00 EUR/uur excl BTW, voor verplaatsingen 65,00 EUR/uur excl BTW.

3.   Het betreft een richttarief, dat derhalve kan worden aangepast in een concreet dossier aan de hand van o.m. volgende parameters: complexiteit van het dossier, vereiste graad van specialisatie, spoedeisende behandeling en financiële inzet.
Het richttarief is vastgesteld op basis van de ervaring, specialiteit en anciënniteit van de betrokken advocaten.

4.    Het effectief toepasselijk tarief zal in de mate van het mogelijke steeds het voorwerp uitmaken van een specifieke afspraak. Bij gebreke zal het minimum tarief geldend voor de behandelende advocaat op het ogenblik van de te
leveren prestaties worden toegepast.

5.    De tarieven zijn exclusief de administratie- telefonie- en postverzendingskosten. (10,5 EUR/brief en dactylografie, 50 EUR opening en archiveren dossier, print en kopie 0,45 EUR/pagina)

6.    De tarieven zijn exclusief eventuele verplaatsingskosten (0,55 EUR/km excl BTW), reis- en gerechtskosten (bv. dagvaardings- en betekeningskosten)

7.    De richttarieven kunnen jaarlijks worden aangepast en op alle tarieven is (behoudens wettelijke uitzonderingen) BTW verschuldigd.

8.    Behoudens anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en de advocatenassociatie zal de relatie tussen de cliënt en de associatie exclusief worden beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden.

9.    De Advocatenassociatie Koninckx & Broekmans verbindt er zich toe de haar door de cliënt toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. Ter zake neemt de associatie een middelenverbintenis op zich.

10.  Bij de aanvang van de werkzaamheden zal door de cliënt, in voorkomend geval, een provisie worden betaald die overeenstemt met 5 uur prestaties tegen het afgesproken tarief. De provisienota zal door de cliënt onmiddellijk – en uiterlijk binnen de 15 dagen na ontvangst ervan – worden voldaan op de rekening van de advocatenassociatie. Zolang de provisienota niet door de cliënt zal betaald zijn, is de advocatenassociatie gerechtigd haar prestaties op te schorten. De ontvangen provisie zal worden verrekend met de afsluitende ereloonnota.

11.  In geval van niet-betaling van een ereloonnota is de advocatenassociatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd haar toekomstige werkzaamheden op te schorten.

12.  In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken te Hasselt (België) bevoegd zijn, die toepassing zullen maken van Belgisch recht.

 

Voor informatie of bij
klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Els Koninckx bereiken:

  • via post op het adres: Limburgplein 5 te 3500 HASSELT
  • via fax op het nummer: 011/22.30.88
  • via e-mail op het adres: advocaten@koninckx-broekmans-law.be
  • of via telefoon op het nummer: 011/22.36.90

 

Beroepsregels en
gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Hasselt zijn alle advocaten van de associatie onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden. 

 

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op

Contacteer onsOf bel: +32 (0)11 22 36 90